Ajuntament de Barcelona
Inici Webmap Documentació Newsletter Contacte Opinió

Presentació | Innovació Urbana | Innovació Econòmica | Innovació Social
Actualitat | Contractació Pública | Participa

Concentració de talent
Clústers
Cultura innovadora
Centres tecnològics
Plataforma internacional
Espais de negocis
Espai per a professionals
Serveis a l'empresa
Estat actual


Inici arrow Concentració de talent arrow 22@Staying in company
Perfil FP FAQ
Versio per a Imprimir Enviar a un amic
FAQ

1. Què és la FCT?
2. Què és un conveni de col·laboració per la FCT?
3. Quina és la normativa legal que ho regula?
4. Quins són els centres col·laboradors amb 22@Barcelona?
5. Quines són les condicions de les pràctiques?
6. Quines són les despeses de tramitació?
7. Quins perfils d'estudiants hi ha?


1. Què és la FCT?
Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d'ensenyaments secundaris en centres de treball situats a l'entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa.
Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments.

2. Què és un conveni de col·laboració per a la FCT?
És un acord, subscrit amb model oficial, entre l'escola i l'empresa, per tal que alumnes d'ensenyaments secundaris post-obligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

3. Quina és la normativa legal que ho regula?
ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002).

4. Quins són els centres col·laboradors amb 22@Barcelona?

CENTRE D'ESTUDIS ROCA
Avinguda Meridiana, 263 08027 Barcelona
secretaria@ceroca.com

ETP MONLAU

ETP EL CLOT

IES SALVADOR SEGUÍ

IES JOAN D'ÀUSTRIA

IES FÒRUM 2004
C/ Llull, s/n Sant Adrià del Besòs:
a8040151@xtec.cat;
dfreixes@xtec.cat;
mjuan27@xtec.cat

IES RAMBLA PRIM

IES MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
C/ Carme, 126 Sant Adrià del Besòs
albertovila@gmx.net

IES POBLENOU

ESCOLA TÚRBULA

IES SANTA TERESA DE JESÚS
C/ Mallorca, 509 08026 Barcelona

IES JOSEP SERRAT I BONASTRE

IES JOSE MANUEL ZAFRA
C/ Rogent, 51 08026 Barcelona

5. Quin perfil dels estudiants hi ha?

FAMÍLIA

ESPECIALIDAD

INDUSTRIAS ALIMENTÁRIAS

Matadero y carnicería charcutería
Industria alimenticia
Panificación y repostería 

ADMINISTRACIÓN

Administración y finanzas
Gestión administrativa
Secretariado 

COMERIO
Y MARKETING

Comercio
Comercio Internacional
Gestión comercial y marketing 

EDIFICACIÓN
Y OBRA CIVIL

Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas
Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción
Realización y planes de obras 

ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Desarrollo de productos electrónicos
Equipos electrónicos de consumo
Equipos e instalaciones electrotécnicas
Sistemas de regulación y control automáticos
Sistemas de telecomunicación e informáticos 

FABRICACIÓN MECÁNICA

Mecanización
Desarrollo de proyectos mecánicos
Producción por mecanización

INFORMÁTICA

Administración de sistemas informáticos
Desarrollo de aplicaciones informáticas
Explotación de sistemas informáticos 

MANTENIMENTO
Y SERVICIOS
A LA PRODUCCIÓN

Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificios y procesos
Desarrollo de proyectos e instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención
Montaje y mantenimiento de instalaciones de frio, climatización y producción de calor
Instalación y Mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas6. Quines són les despeses de tramitació?
22@Barcelona no carrega cap cost addicional al servei destinat a les empreses i institucions. La despesa del procés estarà subjecte als costos de gestió dels serveis de cada universitat.

7. Quines són les condicions de les pràctiques?

TEMPORALITZACIÓ:

Hores diàries i setmanals
Durant el curs lectiu (de 2a quinzena de setembre a 1a quinzena de juny), els estudiants poden fer un màxim de 4 hores diàries de pràctiques. Calculat setmanalment, les hores de pràctiques no poden superar les 20h/set.
Fora del curs lectiu pròpiament dit (2a quinzena de juny, juliol, i 1a quinzena de setembre), poden fer un màxim de 7 hores diàries. Calculat setmanalment, les hores de practiques no poden superar les 35h/set.
La majoria de centres no preveuen l'acolliment d'alumnes en pràctiques durant el mes d'agost.

Dies de la setmana
Les hores de pràctiques es poden fixar com a màxim en 5 dies a la setmana compresos entre dilluns i dissabte.
El diumenge no està contemplat com a possible dia de pràctiques. Si en algun cas fos necessari, s'ha de sol·licitar un permís especial, que no sempre s'atorga.

Horari
En principi, les pràctiques han d'estar dins l'horari estàndard dels instituts, que entenen com a matí de 8 a 14 hores, i com a tarda de 14 a 22 hores. Per tant, les pràctiques han de fer-se entre les 8 i les 22 hores. Si en algun cas fos necessari un horari fora del contemplat, es podria arribar a aconseguir mitjançant un permís especial.

Pròrroga
Lespràctiques s'allargaran més o menys depenent de les hores diàries que faci l'estudiant, i dels dies per setmana que hi vagi. Sigui com sigui, el que s'ha de complir estrictament són les hores de pràctiques que corresponen a l'alumne, depenent del cicle poden oscil·lar entre 300 i 450 hores en total.

ASPECTES FORMALS:

Conveni de pràctiques
Les pràctiques es formalitzen sobre la base d.un conveni de pràctiques, el qual no s'ha de confondre mai amb cap tipus de contracte.

Remuneració econòmica
Al no haver-hi obligacions laborals, no existeix cap assignació econòmica regulada. Tot i així, per la naturalesa de les pràctiques, des dels centres de formació es recomana retribuir d'alguna manera l'estudiant en pràctiques, que l'empresa pot declarar en concepte de transport, o dietes, o com ho cregui convenient.

Vacances
Els estudiants en pràctiques no són treballadors, sinó alumnes del centre d'ensenyament. Per tant, tenen el dret de fer les vacances escolars que els hi pertoquen com a tals. Tot i així, si l'empresa i l'estudiant hi estan interessats es poden establir acords especials.

Assegurança
Amb el conveni de pràctiques s.inclou una assegurança escolar. A part d.aquesta, es poden adoptar altres mesures complementàries si es creu adient.

Tutoria
Es requereix la presència d'un tutor qualificat dins l'empresa que estarà en contacte directe amb l'estudiant al llarg de les seves pràctiques. Aquest farà el seguiment de l'alumne en el seu pas per l'empresa i periòdicament informarà al centre d'ensenyament i participarà en l'avaluació final.


Membres de:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCI OpenLivingLabs Living Labs Global
© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Crèdits · Opinió · Contacte